NYHETSBREV – JUNI 2016 


Eldsjälspriset 2016

Madalina Ohrberg, medlem av RCC Syds patient- och närståenderåd och själv drabbad av äggstockscancer, har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2016 i region syd. Priset delades ut på Gyncancerdagen i Malmö.

 

MOTIVERING:

”Trots pågående behandling av äggstockscancer med all den trötthet det innebär har hon följt med på möten med imamer och kvinnor med olika kulturell bakgrund, berättat om sin sjukdom och vikten av att söka vid symtom och gå på provtagningar. Hon brinner för att andra kvinnor inte skall hamna i hennes situation. När Madalina tog av sin peruk, förstod alla deltagare, detta var allvar!”


Cancerdiagnostik med MRT i södra sjukvårdsregionen

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för framtidens cancervård. Magnetresonans-tomografi (MRT) kan avbilda nästan alla organ och har många fördelar, men är samtidigt resurskrävande.

Ta del av RCC Syds inventering- och kompetensförsörjningsrapport avseende MRT här.


Vi kommer att kunna bota fler

Cancer är 200 olika sjukdomar. På en del håll har forskningen revolutionerat men på andra håll har man inte kommit lika långt. Men RCC Syds chef, Mef Nilbert, ger cancersjuka hopp inför framtiden.

Klicka på radiosymbolen nedan för att komma till radioreportaget.


Tre frågor till Kristina Arnljots, ny regional patientprocessledare för cancer med okänd primärtumör (CUP)

Bakgrund:

Jag är onkolog sedan 15 år tillbaka och arbetar på Skånes Universitetssjukhus, SUS, med bl.a. lymfomsjukdomar. De senaste två åren har jag varit ansvarig för Diagnostiskt centrum på SUS, som är en utredningsenhet för patienter med allvarliga ospecifika symtom, där vi också tar hand om patienter med misstänkt cancer med okänd primärtumör.

Detta ser jag som viktigt i min roll som regional processledare och som representant i den nationella vårdprogramgruppen:

Under 2016 kommer ett nationellt vårdprogram för CUP fastställas och en viktig uppgift blir att sprida och implementera det nya vårdprogrammet i regionen. Vi behöver också skapa ett multiprofessionellt nätverk med tydligt patientperspektiv för att förbättra omhändertagandet av CUP-patienter.

Största utmaningen vad gäller cancer med okänd primärtumör i södra sjukvårdsregionen just nu:

Att skapa ett nätverk som täcker hela regionen och som också når ut till alla delar av vården som tar hand om CUP-patienter. Att stimulera och öka intresset för forskning om CUP, t.ex. om molekylära sjukdomsmekanismer och riktad behandling.

Läs mer om CUP här 


Att leda med kunskap

Efter sex års arbete med cancerstrategin har nu RCC samlat erfarenheter och lärdomar i skriften ”Att leda med kunskap”.

Med två och ett halvt år kvar av den nuvarande cancersatsningen anser regionala cancercentrum att det är dags att börja diskutera fortsättningen på cancerstrategin och RCCs uppdrag. Pågående utredningar och diskussioner i hälso- och sjuk­vårdssverige som rör områden regionala cancercentrum arbetar med, till exempel nivåstrukturering, nationella kunskapsstöd och regionaliseringen, har aktualiserat detta behov ytterligare. 

Läs mer här och ta del av skriften här


Cancerpreventionskalkylator

909 färre nya cancerfall per år. Det kan bli resultatet om andelen rökare i Sverige minskar med 3 procentenheter. Samhällets kostnader för tobaksrökning skulle samtidigt minska med totalt 217 miljoner kr per år.

Det visar Cancerpreventionskalkylatorn, ett nytt instrument för att beräkna effekter av simulerade förebyggande insatser mot cancer.

Länk till cancerpreventionskalkylatorn hittar du här


Nytt nätverk för kontaktsjuksköterskor

inom njurcancer

Sedan den 13 maj har södra sjukvårdsregionen ett nätverk för kontaktsjuksköterskor inom patientprocessen njurcancer. Syftet med nätverket är att säkerställa att patienter och närstående erbjuds en jämlik vård med hög kvalitet inom södra sjukvårdsregionen.

Nätverket är tänkt att vara ett forum för att utbyta erfarenheter, arbetssätt och idéer, knyta kontakt inom södra sjukvårdsregionen, stärka aktiva överlämningar av patienter som vårdas på olika sjukhus inom ett landsting samt mellan landstingen. Man vill även öka medlemmarnas kompetens genom föreläsningar inom specifika områden som rör behandling och utredning av patienter med njurcancer.

Läs mer här


Statistik över antalet patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp

Södra sjukvårdsregionens fyra landsting/regioner hade den 1 juni totalt registrerat 4060 patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp. Fördelningen över landstingen var vid samma datum: Blekinge 116 patienter, Halland 627 patienter, Kronoberg 488 patienter samt Skåne 2829 patienter. Södra sjukvårdsregionen stod därmed för 37 % av totalt antal inrapporterade patienter, då siffran för hela Sverige var 10921 patienter som genomgått ett SVF.  

Statistiken omfattar antalet registrerade och rapporterade patienter från och med augusti 2015 och informationen uppdateras kontinuerligt av respektive landsting/region. Observera att patienter som startat ett SVF i ett landsting, men avslutar det i ett annat, redovisas av det avslutande landstinget. Det kan förklara att det kan vara jämförelsevis låga siffror för vissa diagnoser i en del landsting. 

cancercentrum.se redovisas resultaten från diagnoserna i tabellen. Siffror finns tillgängliga på nationell nivå, sjukvårdsregional nivå samt per landsting.


Nya diagnoser 2017

Under året tas 10 nya SVF fram med grund i de nationella vårdprogrammen. Planerade nya SVF för 2017 är:

 • Analcancer
 • Akut lymfatisk leukemi
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Livmoderhalscancer (cervixcancer)
 • Livmoderkroppscancer (endometriecancer)
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Testikelcancer

Här kan du läsa om hur nya vårdförlopp tas fram.

Remissversioner, fastställda förlopp och övrig information hittar du här


Filmer om standardiserade vårdförlopp

RCC Syd har tagit fram tre filmer om standardiserade vårdförlopp för vården. Den första beskriver patientens väg från primärvårdskontakt till start av första behandling och de två andra beskriver patientens upplevelser av SVF.  Filmerna finns på länkarna nedan:

En patients steg i ett standardiserat vårdförlopp – länk

Om att delta i arbetsgruppen för införandet av standardiserade vårdförlopp – länk

Patientföreträdare om att ingå i standardiserat vårdförlopp – länk


Så ser vårdförloppet ut för en patient

med cancer i Skåne

Region Skåne visar goda resultat vad gäller satsningen på bättre cancervård. Men även patientens kännedom om förloppet från misstanke om cancer till en eventuell start av behandling kan förbättras.

Standardiserade vårdförlopp, SVF, vid misstanke om cancer är ett begrepp som dyker upp alltmer frekvent i media. Det handlar om att förbättra vårdprocessen och därmed korta ned väntetiden för patienten.

Skåne ligger här i framkant och en av de diagnoser där förloppet visar goda resultat är bröstcancer. Under februari till maj i år har 890 kvinnor och 10 män startat en utredning och av dessa visade sig 335 ha bröstcancer.

Läs hela artikeln på Region Skånes hemsida här


Nytt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Människor som behandlats för cancer som barn riskerar biverkningar och komplikationer senare i livet. Ett nytt nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer ska bidra till att alla som behandlats för cancer som barn erbjuds adekvat uppföljning och sjukvård av högsta internationella klass.

Vårdprogrammet är det första i sitt slag i Sverige. Det inkluderar alla som fått cancerbehandling under barndomen och fram till 18 års ålder och gäller långtidsuppföljning både för de som nu är barn och ungdomar och för de som nu är vuxna.

Läs mer och ta del av programmet här

Lina fick hjärtsvikt efter barncancer. Klicka på bilden för att se inslag från TV4.


– PÅ GÅNG –

 • Cancerdagen i Almedalen 2016
  Även i år arrangerar regionala cancercentrum cancerdagen i Almedalen. Den 6 juli på Uppsala universitet, Campus Gotland (högskolan) B51. Kl. 9.00–12.45. Ta del av programmet här
 • Registerdagar
  RCO Syd, dvs. RCC Syd och Registercentrum Syd, bjuder in till registerdagar 13-14 oktober. Platsen är Anselmsalen, Baravägen 1 i Lund. Några av de frågor som kommer att lyftas under dagarna är den nationella kvalitetsregistersatsningen, direktöverföring av data mellan journalsystem och hur data från kvalitetsregistren kan presenteras och användas i praktiken. Bland föredragshållarna märks representanter från nationella kvalitetsregistersatsningen, nationella programmet för datainsamling, Region Skånes projekt för direktöverföring, representanter från registerstyrgrupper och medarbetare inom RCO Syd. Läs mer här och välkommen med din anmälan senast den 8 september.

 • Funktionella besvär efter cancer i bäckenet
  Samarrangemang mellan RCC Syd och Svensk förening för kolorektal kirurgi. Ett nationellt möte med föreläsningar och tillfälle till nätverksbyggande med kunskapsutbyte. Alla oavsett specialitet och profession som arbetar med bäckencancer är hjärtligt välkomna. Den 6 oktober - 7 oktober i Jubileumsaulan, SUS Malmö. Läs mer och anmäl dig här

 • Kalender RCC Syd
  Hela RCC Syds kalender hittar du härRegionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär
att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).
Ansvarig utgivare:
Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera,
jenny.patera@skane.se
Kommunikatör, RCC Syd.
 Övriga bilder: Colorbox.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här