Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Kompetenssäkring inom underhåll

Konferensprogrammet

Konferensen inleds med en presentation av de europeiska kvalifikationskraven för underhållspersonal, vilka är tydligt specificerade i SS-EN 15628 - Kvalificering av underhållspersonal. Standarden är en bra bas att stå på för att långsiktigt kunna säkra kompetensen och här presenteras hur den kan används i praktiken. Vi ger även en bild av hur det framtida arbetet gällande certifiering av underhållspersonal kommer att bedrivas inom Europa.

Övriga presentationer under konferensen:

 • Inlärning med Virtual Reality
  Jakob Johansson, Gleechi
 • Standardiserade arbetssätt
  Oskar Olofsson, WCM Consulting
 • Kompetens för ökad Driftsäkerhet
  Torbjörn Karlsson, Stora Enso Fors
 • Underhållsutbildningar inom gymnasie- och yrkeshögskolan 
  Anna Cato Moe Göteborgs Tekniska College
 • Rekrytering av morgondagens personal
  Mathias Lewén, Industriqompetens

Se programmet här


Certifikatsutdelning och årsmöte

I direkt anslutning till konferensen får de underhållsledare och underhållstekniker som blivit certifierade under våren sina certifikat. Därefter håller Riksorganisationen Svenskt Underhåll sitt årsmöte

Ett förslag till dagordning för årsmötet hittar du här

Anmälan till årsmötet gör du här


Vi välkomnar våra nya medlemmar!


Mondi Dynäs

Mondi integrerar över hela förpackningskedjan och pappersvärdet - från att hantera skogar och producera massa, papper och plastfilmer, till att utveckla och tillverka effektiva lösningar för industrin och konsumentförpackningar.

Swedish Orphan Biovitrum AB

Sobi har två affärsområden: Haemophilia och Specialty Care. Forsknings- och produktfokus ligger främst på hemofili, inflammationssjukdomar samt genetiska och metaboliska sjukdomar. Inom Specialty Care finns kompetensen inom sällsynta sjukdomar och nischindikationer.

Holmen - Blir koncernmedlem

Holmen är en koncern inom skogsindustrin som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror samt bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora skogsinnehavet och andelen egenproducerad energi är en viktig resurs för Holmens framtida utveckling. 

Relianeering AB

Relianeering är ett innovativt kunskapsföretag med erfarenhet från en komplex värld av RELIAbility och engiNEERING. Det är ett tekniskt konsultföretag som effektivt kombinerar den förvärvade erfarenheten och kunskapen med nya tankegångar för nästa generations teknik.

Aremo Sanering AB

Aremo utför ytunderhåll på fasader, tak, broar, tunnlar, p-hus och andra ytor. De erbjuder allt från lagning av betongskador och impregnering av brokonstruktioner till sanering av stora ytor och förebyggande ytskydd. De hjälper till att ta fram underhållsprogram för de specifika objekten, med så hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan som möjligt.


Höstens aktiviteter 2018


Nyckeltal för underhåll

En workshop där vi går igenom den viktiga standarden SS-EN 15341 - Nyckeltal. Här får du en genomgång av olika nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.
Datum: 11 oktober Solna, kl. 10.00-17.00
Anmäl dig här!


Physical Asset Management

En konferens om underhållets centrala roll för att effektivt kunna öka värdet av de fysiska anläggningstillgångarna.
Datum: 25 oktober, Solna, kl. 10.00-17.00
Anmäl dig här!


Underhållsdagarna 2018

I samverkan med tidningen U&D tar vi återigen ett helhetsgrepp om underhåll och driftsäkerhet, från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå.
Datum: 22-23 november, Lidingö, kl.13.00-13.00 
Anmäl dig här!


Viktiga områden att arbeta med

Det ser två viktiga områden att arbeta med och lägga fokus på lite extra för att vi fortsättningsvis ska kunna han en konkurrenskraftig industri och samtidigt se till att alla kan arbeta säkert.

Vi måste kunna garantera att vi har rätt kompetenser inom underhåll genom att kontinuerligt arbeta med kompetenssäkring. Vi måste även kunna rekrytera kompetent underhållspersonal i framtiden.

I samband med EFNMS-mötet i Düsseldorf tidigare i maj diskuterades detta flitigt och det är uppenbarligen lika illa ställt inom övriga Europa. Därför har en "Body of Knowledge" (BoK), en kunskapsbas, arbetats fram inom EFNMS kommitté för kompetensutveckling.

Denna kommer att successivt kompletteras med en uppsättning begrepp, termer och aktiviteter som ska underlätta arbetet med att säkra kompetensen inom underhållet och koppla processer och viktiga dokument såsom standarder, lagar etc. till de olika kompetenserna.

Vår strävan är att inom snar framtid kunna ta fram en svensk översättning av denna BoK och därefter delge den till våra medlemmar.

Arbetet med att ta fram ett komplett valideringsverktyg för underhållspersonal fortskrider. Detta verktyg gör det enklare för företaget att avgöra vilken kompetens deras anställda har vilka åtgärder som bör ske för att öka kompetensen.

Det andra området gäller personsäkerhet. En studie från Arbetsmiljöverket visar att allt fler anställda dör i arbetet. Antalet arbetsplatsolyckor är alldeles för stort, men är relativt konstant. En extra utsatt grupp är just underhållspersonal.

Det är anmärkningsvärt att säkerhet ofta ligger högst på företagens prioritetslista, men antalet arbetsolyckor är konstant eller t.o.m. ökar. Regeringen satte upp en nollvision för perioden 2016-2020, men vi ligger dock långt ifrån målen så det finns mycket att göra.

Vi kommer att lyfta denna fråga i vår egen och EFNMS kommitté, samverka med andra branschorganisationer samt skapa mötesplatser där vi diskuterar och arbetar med personsäkerhet på ett konstruktivt sätt.

Vi behöver göra detta tillsammans för att nå framgång och se till att alla kan arbeta säkert.

Torsten Ekström, Vd på Svenskt Underhåll AB


Lära av varandra

Vikten av underhåll kommer att öka i framtiden, för att uppnå en högre konkurrenskraft både i Sverige och globalt. Underhåll är extremt viktigt för att utrustningen ska kunna prestera det vi förväntar att den ska göra.

Vi på Perstorp ser vikten av att lära av varandra både internt och externt så väl inrikes som global. Svenskt Underhåll fungerar som en mycket bra plattform för att få influenser utifrån.

Genom att arbeta med befintliga och kommande SIS-standarder samt ha ett europeiskt samarbete genom EFNMS, kan vi ta del av de samlade kunskaperna och erfarenheterna och använda dem för att förbättra våra egna underhållsprocesser.

För mig så har Svenskt Underhåll varit ett viktigt forum där jag har suttit i styrelsen under många år samt varit verksam i flera av våra kommittéer genom åren, vilket har varit till stor hjälp i mitt arbete.

Ta chansen att delta i våra workshops och kommittéer för att vara med och påverka, lära och dela med dig av dina erfarenheter. Jag ser fram emot att få träffa fler medlemmar genom våra olika kommande aktiviteter.

Anders Edsand, Styrelseledamot i Svenskt Underhåll och Reliabilty Manager på Perstorp ABRiksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svensktunderhall.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration