Anhörig- och kunskapscenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder.

Telefon: 011-15 54 30

E-post: anhorigstod@norrkoping.se

Adress: Anhörig- och kunskapscenter, Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping

På gång på Anhörig- och kunskapscenter

21 april kl. 13:30-15:30 Caféträff på Café Kuriosa, Hörngatan 6, Norrköping. Vi träffas på caféet för fika, samtal och gemenskap. Ingen anmälan.

21 april kl.17:15-19:00 Syskongrupp 7-12 år startar, för dig som har ett syskon med funktionsvariation. I gruppen får du träffa och lära känna andra i liknande situation. Vi pratar om tankar, känslor och om hur det är för dig. Vi bjuder på fika. Anmälan.

23 april kl.16:00-17:30  Familjejuridik Lovisa Zetterdahl från Familjens jurist informerar om framtidsfullmakt, testamente, arvsordning med mera. Anmälan.

11 maj kl.09:00-13:00 Retreat på Hedvigsgården, Nya Rådstugugatan 7, Norrköping. Anmälan.

16-17 maj kl.09:00-14:30 CRAFT kurs för anhöriga som har en närstående med missbruk/ beroende. Anmälan

18 maj kl.13:00-16:00 En vandring med livet i centrum Abborrebergs friluftsområde, Lindö, Norrköping. Anmälan. 

16 juni kl.13:00-15:00 Sommarfest. Anmälan.

Mer information om aktiviteter och anmälan finns på vår hemsida www.norrkoping.se/anhorigcenter.

 

✦ TEMA ✦
Anhörigas hälsa

Hur mår du?

Det är en fråga som många anhöriga inte är så vana vid att få. Oftast ligger fokus på den närståendes hälsa och behov, och anhöriga lyfter inte fram hur de själva har det. Inte förrän någon frågar. Att det är viktigt att ta hand om sig själv vet de flesta, men hur gör man det när livet skaver och det varken finns tid eller ork för att göra det? Det är viktigt att då och då, ändå prioritera sig själv och sitt eget välbefinnande. Att tillåta sig att göra sådant som ger kraft och glädje, är nödvändigt för att orka möta påfrestningar och svårigheter i livet. Vi behöver alla med jämna mellanrum fylla på energi, för en bil utan bensin går inte många meter…


Annica Thomsson värnar om anhörigas hälsa

Annica Thomsson arbetar sedan tre år tillbaka som anhörigkonsulent på Anhörig- och kunskapscenter, där hon mestadels möter anhöriga till personer som har psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller någon neuropsykiatrisk diagnos. Tidigare har Annica arbetat inom hälso- och sjukvård under många år, varav sjutton år som kurator på vårdcentral.

Hur kommer det sig att du blivit intresserad av hälsa?

I mitt tidigare arbete som kurator har jag mött människor i svåra livssituationer. Många lever i psykosociala sammanhang som gör att de utsätts för mycket stress. Inte sällan ger stressen kroppsliga symtom som exempelvis smärta. Man vet att både yttre och inre stress kan påverka oss i hög utsträckning. Förr sa man att man inte kunde få för mycket positiv stress, nu vet man att även aktiviteter som vi tycker är roliga och intressanta kan göra oss utmattade om vi inte får tillräcklig återhämtning. Jag har även personlig erfarenhet av hur viktigt det är att ta hand om sig själv för att orka och må bra.


Andning

Stress, oro och rädsla gör att vi andas ytligt och snabbt. Vid stress kan djupa och lugna andetag minska oro och ångest, sänka hjärtrytmen och få kroppen att slappna av. Andningsövningar kan göra att man kommer ner i varv. En enkel övning är att Andas i fyrkant. Prova och öva när du inte är stressad. När du sedan känner dig stressad blir det lättare för dig att lugna dina andetag om du är van vid övningen. https://www.youtube.com/watch?v=1GGE3LiVqE4

En annan övning som har lugnande effekt på hjärnan och hjärtat vid stress och muskelspänningar är Förlängd utandning. Andas långsamtin genom näsan och räkna till tre. Andas sedanut genom näsan och gör en längre utandning än inandning. Räkna till sex exempelvis. Upprepa 5-10 gånger. 


Återhämtningsguide för dig som mår dåligt

Återhämtning är en individuell process som kan ta både energi och tid. Ofta är intressen en stor del av återhämtningen, att få göra det som känns viktigt, och roligt, i livet. Det kan också handla om att identifiera sina egna styrkor, vad man mår bra av, finna hopp om förändring och att våga drömma.

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt är framtagen av Nationell Samverkan för psykisk hälsa (NSPH) Skåne. Materialet innehåller bland annat berättelser om återhämtning, var du kan få stöd samt verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad du kan göra för att må bättre. http://www.aterhamtningsguiden.se/Om-terhaemtningsguiden/. Häftet kan beställas på  http://www.aterhamtningsguiden.se/Bestaell-material/.

Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt finns även som mobilapplikation. Appen laddas ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play.


ME WE – Projekt för unga omsorgsgivare

I Sverige ger nästan var fjärde ungdom i åldern 15-17 år, hjälp eller stöd till en förälder, syskon, vän eller någon annan i sin närhet som är långvarigt sjuk, mår psykiskt dåligt, har en funktionsnedsättning, missbrukar alkohol eller använder droger. Det kan leda till oro och stress och göra att den unge själv mår dåligt och får svårt att klara skolan. ME WE är ett projekt som syftar till att stärka unga omsorgsgivare och främja deras psykiska hälsa och välbefinnande. http://anhoriga.se/samverkansprojekt/psykosocialt-stod-for-att-framja-psykisk-halsa-och-valbefinnande-bland-unga-omsorgsgivare-i-europa-me-we/

Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka:s) forskargrupp vid Linnéuniversitetet kommer, tillsammans med Anhörig- och kunskapscenter i Norrköping, att starta gruppträffar för unga omsorgsgivare i åldern 15-17 år. Där får ungdomar möjlighet att träffa andra unga i liknande situationer. Gruppträffarna innehåller diskussioner och övningar där deltagarna får lära sig att hantera tankar och känslor samt hitta nya sätt att tänka för att må bra. Deltagarna ska också kunna få hjälp och stöttning via en mobil-app. Under tiden som träffarna pågår kommer de ha möjlighet att testa appen och påverka dess framtida innehåll. Läs mera på www.norrkoping.se/anhorigstod. Är du eller någon i din närhet intresserad så ring till Anhörig- och kunskapscenter telefon 011-15 54 30 eller maila anhorigstod@norrkoping.se.


Tanke, känsla, handling

I vilka situationer upplever jag balans i livet? Hur känns det att ha tillit till någon eller något? Vad behövs för att jag ska kunna känna inre lugn? Är det här frågor som är relevanta för den som är anhörig till någon som behöver ens hjälp och stöd? Som anhörig till någon som är sjuk, har en funktionsvariation eller som kämpar med beroende och missbruk, är det lätt att fastna i tankar och mönster då man försöker hantera olika situationer. Det kan vara svårt att hitta verktyg och strategier som fungerar och ofta tänker vi samma tankar som vi tidigare tänkt, bara för att vår hjärna är van vid det. Det är också lätt att agera på samma sätt som förut, även om vi egentligen vet att det varken är särskilt effektivt eller förändrar något.

När vi samtalar kring hur tankar och känslor påverkar våra handlingar, så är det den existentiella dimensionen i livet vi berör. Forskning visar att alla människor, oavsett ålder, kultur och levnadsförhållanden, behöver vissa faktorer i sitt liv för att må bra. Världs-hälsoorganisationen (WHO) har, genom omfattande befolkningsstudier, tagit fram åtta teman som visat sig ha betydelse för livskvalité. Det handlar om att kunna känna ett inre lugn, att uppleva helhet och balans, förundran och hopp i livet. Men också att tillhöra någon gemenskap där man kan hämta kraft och känna sig sedd och behövd, liksom att känna tillit till andra människor och kunna se sådant som är meningsfullt trots att livet skaver. I våra samtalsgrupper på Anhörig-och kunskapscenter har vi möjlighet att tillsammans fundera över de här dimensionerna och se vad som antingen hindrar oss från att komma vidare i livet eller som stimulerar till att hitta nya vägar. Det kan vara en hjälp i situationen som anhörig. Måndagen den 18 maj kl.13-16 inbjuder vi också dig, som är anhörig, till en kortare vandring i skogen runt Abborreberg, där vi, förutom att njuta av härlig natur, får fundera över och samtala om balansen i livet. För mer information se www.norrkoping.se/anhorigstod. Lär dig mer om existentiell hälsa https://poddtoppen.se/podcast/1202789149/existenspodden/agneta-lagercrantz-moter-cecilia-melder.


Kraftsamling för psykisk hälsa

Under hösten 2019 samlade Sveriges kommuner och regioner (SKR) aktörer från kommuner, regioner, intresseorganisationer och näringsliv som en startpunkt för Kraftsamling för psykisk hälsa. Kraftsamling är ett initiativ för att samla olika aktörer som alla arbetar för att skapa en bättre psykisk hälsa i samhället. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har varit med från start. Kraftsamlingen kommer att fokusera på tre övergripande områden:

  • Ett mer hälsofrämjande samhälle och arbetssätt
    • Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående
    • Hållbara stöd till dem som behöver

Under vart och ett av dessa teman finns det ett antal delområden. Under "Hållbara stöd till de som behöver" finns ett tema som heter "Utökat anhörigstöd" där fokus ligger på hur samhället kan bli bättre på att stödja anhöriga (barn, unga, vuxna och äldre). Andra delområden som också påverkar anhöriga i allra högsta grad är :

• Socialt ansvar och narkotikakonsumtion
• Fungerande skolgång för barn och unga med NPF
• Hela samhällets suicidprevention

 

Målsättningen för 2020 är att ta fram en tioårsplan för arbetet med psykisk hälsa som kan ligga till grund för ett gemensamt, tvärsektoriellt arbete på nationell och lokal nivå. För mer information https://skr.se/kraftsamling.


Vad behöver du? Vilka aktiviteter önskar du?

Vi vill gärna ta del av dina tankar, idéer och önskemål om samtalsgrupper, tematräffar, föreläsningar, friskvårdsaktiviteter med mera, så tveka inte att höra av dig till Anhörig- och kunskapscenter via e-post: anhorigstod@norrkoping.se eller telefon: 011-15 54 30.


Besök vår hemsida

Börja prenumerera

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.