Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Ökad överlevnad ökar kraven på cancerrehabilitering

Allt fler patienter överlever cancer. Allt fler behöver därför även cancerrehabilitering av god och likvärdig kvalitet. Inte bara sjukdomen påverkar patienten utan även behandlingen. Cancerrehabilitering pågår från diagnos och framåt – ibland livet ut. Nu ska det nya nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering bidra till att stärka rehabiliteringen genom bättre organisation, samverkan och rutiner.

– Dialog är det viktigaste, patienten och vårdteamet kommer tillsammans fram till vad patienten behöver. Det handlar inte om att komma tillbaka, snarare om att komma vidare, säger Gunnar Eckerdal, ordförande i vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering.
Läs mer här

Min vårdplan digitaliseras och testas under 2017

I april i år blev patienter med cancer i Uppsala, Linköping, Norrköping och Jönköping de första som får möjligheten att använda en nationell, digital Min vårdplan under en testperiod på 20 veckor.

Förhoppningen är att en digital version av Min vårdplan ska öka användningen och delaktigheten. Utvärdering väntas i slutet av året.

Läs mer om den digitala testversionen


Ny patientprocessledare för prevention

Therese Råberg är RCC Syds nya patientprocessledare för prevention.

Berätta lite om dig själv.
–Jag arbetar idag som verksamhetsstrateg inom folkhälsa & social utveckling på Region Kronoberg och i detta uppdrag köps jag även in av RCC Syd som processledare för prevention. Jag kommer senast från primärvården i Region Jönköpings län och min enda kontakt med cancerprocessen ur ett strukturellt perspektiv var att som chef medverka vid införandet av SVF, därför ska det bli mycket spännande att få ta del av och bidra till RCC:s arbete framöver.

Vad innebär ditt uppdrag på RCC Syd och vad du vill uppnå med arbetet?
– Uppdraget innebär att bevaka och driva preventionsperspektivet, vilket går väl ihop med mina andra arbetsuppgifter. Skillnaden blir att jag inom RCC kommer försöka fokusera mer på sekundärprevention och mitt första uppdrag är att se hur vi kan arbeta med kontaktssjuksköterskors kunskap inom prevention. Jag hoppas kunna medverka till helhetsbilden av RCC:s arbete samt på ett bra sätt kunna knyta ihop vår region i frågorna.


Patienter nöjda med SVF-utredning

Helhetsintrycket av vården hos patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) kan bedömas som gott.

Vårdens bemötande rankas högt, nästan alla som svarat på 2016 års uppföljningsenkät tycker att de fått ett mycket bra bemötande från vårdpersonalen. Det visar ny statistik som RCC har publicerat.

Läs mer här

Primärvårdsnytt – om standardiserade vårdförlopp inom cancer

I filmklippet berättar Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram & standardiserade vårdförlopp (SVF), bland annat om det nya uppdraget att ta fram tre SVF. Hon berättar också om PREM-enkäten som går ut till alla patienter som går igenom ett SVF.

Filmen hittar ni här


Ledig tjänst på RCC Syd

Nu söker vi en statistiker/analytiker/
epidemiolog till RCC Syd i Lund.

Läs mer här


Kontaktsjuksköterskans uppdrag blir tydligare

Den nationella beskrivningen av kontaktsjuksköterskans uppdrag har förtydligats med följande:

  • Kontaktsjuksköterskan ska göra evidensbaserade bedömningar av patientens behov och åtgärder, antingen själv eller förmedla kontakt till andra yrkesgrupper, samt följa upp insatta åtgärder.
  • Kontaktsjuksköterskan ska bevaka ledtider, i samverkan med SVF-koordinatorn. 

Det finns en regional mall, till stöd finns för kontaktsjuksköterskans skriftliga uppdrag. Mallen har kommer att revideras med anledning av ovanstående förtydliganden.

Funktionsbeskrivning för SVF-koordinator

RCC i samverkan har tagit fram en nationell funktionsbeskrivning, som rekommenderar hur koordinatorfunktionen inom cancervården ska organiseras och fungera. Beskrivningen kan kompletteras med regionala och lokala förutsättningar för att säkra funktionen i den egna organisationen.

Beskrivningen har tagits fram av en arbetsgrupp regionala projektledare för SVF-införandet. RCC i samverkan och Socialdepartementets expertgrupp har ställt sig bakom funktionsbeskrivningen.

Nationell funktionsbeskrivning för SVF-koordinator


Hodgkins och T-cellslymfom får nya vårdprogram

Nu finns två nya nationella vårdprogram inom lymfomområdet tillgängliga, för Hodgkins lymfom och T-cellslymfom. I båda fallen är detta de första vårdprogrammen som utformats efter RCC:s riktlinjer.

– Vårdprogrammet innehåller detaljerade beskrivningar av dessa ur både diagnostisk och klinisk synvinkel, och vi räknar med att detta kommer att bli till stor praktisk nytta för såväl patologer som hematologer/onkologer, säger Mats Jerkeman, ordförande vårdprogramgruppen för lymfom.

Läs mer och ta del av vårdprogrammen här


Nytt nationellt vårdprogram för gallblåse- och gallvägscancer

Det första nationella vårdprogrammet för gallblåse- och gallvägscancer finns nu publicerat på cancercentrum.se. Vårdprogrammet innehåller riktlinjer för utredning, klassificering, behandling och uppföljning.

Läs mer här

Nationella vårdprogram på remiss

Det första nationella vårdprogrammet för patienter med Waldenströms makroglobulinemi har i april gått ut på remissrunda 1 tillsammans med nationella vårdprogram för bröst-, bukspottkörtel-, äggstockscancer. Det nationella vårdprogrammet för njurcancer är samtidigt ute på remissrunda 2.

Läs mer här


Årsrapport nationellt kvalitetsregister för urinblåse- och urinvägscancer

Den nationella årsrapporten för urinblåse- och urinvägscancer, diagnosår 2016, är nu publicerad på cancercentrum.se.

Årsrapporten tas fram av RCC Syd i samarbete med den nationella styrgruppen för registret.

Ta del av rapporten här

Årsrapport nationellt kvalitetsregister akut lymfatisk leukemi (ALL)

Behandlingsresultaten har förbättrats men medianöverlevnaden är fortfarande inte mer än tre år. Överlevnaden är starkt kopplad till ålder och yngre patienter har en bättre prognos. Nya behandlingsalternativ under utprövning såsom antikroppar, cellterapi och små molekyler inger hopp om bättre möjligheter till effektivare behandling. Det visar årsrapporten från nationella kvalitets-registret för ALL, diagnosåren 2007–2014.

Läs mer och ta del av årsrapporten


Reviderat vårdprogram speglar nya behandlingar vid melanom

I det reviderade vårdprogrammet finns nu uppdaterade riktlinjer för målsökande läkemedel och immun-checkpoint-hämmare, samt för strålbehandling både postoperativt och vid spridd, icke-operabel sjukdom.

– Senaste åren har det skett en mycket snabb utveckling av nya behandlingar för avancerat melanom. Dessa behandlingar har dramatiskt förbättrat överlevnaden för de svårast sjuka patienterna och utvecklingen har gått snabbt. Det är en anledning till att det är viktigt att det här reviderade vårdprogrammet sprids och blir känt så att nya behandlingar och läkemedel kommer alla patienter till del. Det säger Hanna Eriksson, med dr på Onkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i vårdprogramgruppen för malignt melanom.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet här


Informationsfilm om patientinformation i primärvården

RCC Syd har tagit fram en kort film om vikten av att informera patienter som ingår i SVF. I filmen berättar läkare från Näsby vårdcentral samt kontaktsjuksköterska på kirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus om deras erfarenheter av patienter som ska utredas enligt SVF.

Filmen hittar du här

På gång


Programmet klart för Cancerdagen i Almedalen 2017

För sjunde året i rad arrangerar RCC i samverkan Cancerdagen i Almedalen. Tisdagen den 4 juli kl. 9.00-14.30 är du välkommen till aulan på Visby lasarett

och tre högaktuella diskussioner om cancervårdens och RCC:s framtid.

Läs mer om programmet


Save the date – 15 november!

Glöm inte att boka in vår populära informationsträff för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten med cancer, ”En dag för kontaktsjuksköterskan”, som nästa gång går av stapeln den 15 november!

Mer information kommer senare.

 

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.