Nyhetsbrev från Göteborgsregionen - Arbetsmarknad och social välfärd

December 2018
Avregistrera    Webbversion

ESF-projekt ska öka kompetensen om digitalisering inom äldreomsorg och funktionshinder

GR har tillsammans med åtta kommuner i regionen fått EU-medel för att bidra till att stärka kompetensen hos medarbetare och chefer när det gäller digitalisering. Projektet har fått namnet Modig – Mer Omsorg med Digital teknik.

Bakgrunden är att allt större krav ställs på medarbetare och chefer inom funktionshinder- och äldreområdena att använda mobila och digitala arbetssätt samt att kunna hantera välfärdsteknik. Kommunerna ska utse så kallade digitaliseringsombud som ska ge kompetensstöd till sina kollegor.
Projektmedlen kommer från Europeiska socialfonden (ESF) och har beviljats av Strukturfondspartnerskapet i Västsverige. Det rör sig om drygt 17 miljoner kronor.
Projektet startar den 1 april 2019 och pågår under två år.

Kontaktpersoner på GR: Elisabeth Beijer och Karin Westberg

Får man älska en förälder som har mördat?

Det kan vara en fråga som barn som kommer till verksamheten Solrosen har att förhålla sig till. Solrosen ger stöd till barn och unga som har eller har haft en familjemedlem som är frihetsberövad. Läs referatet från ett seminarium om Solrosen som arrangerades nyligen. Där fick vi bland annat höra GR:s forskare Lisbeth Lindahl berätta om den utvärdering av verksamheten som hon har gjort, och som ger Solrosen gott betyg. 

Läs mer

Tidsschabloner i hemtjänsten skiljer sig mellan kommuner

GR, FoU i Väst har gjort en kartläggning av schablontider i tio kommuner inom GR. Den visar att schablontiderna för många insatser kan variera stort mellan olika kommuner. Det gäller exempelvis tidsberäkning för städning, tvätt och hjälp med den personliga hygienen.
– Min förhoppning är att denna kartläggning ska bidra till en ökad reflektion kring schablonernas nivåer och funktion, säger Theresa Larsen, analytiker på GR.

Läs mer

Life filming – ett verktyg för dialog och delaktighet

Ett pilotprojekt i Göteborgs Stad har undersökt metoden Life filming som ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Life filming är en metod där enskilda individer får möjlighet att ge sitt perspektiv på ett tema genom att skapa egna filmer. Läs mer

Läs också om hur Life filming kan öka äldres delaktighet i utvecklingen av närmiljöer, även här utifrån ett projekt inom Göteborgs Stad.  Läs mer

Mycket på gång inom projektet HälsoGReppet

Klicka på bilden för att se filmen

"Jag har lärt mig vad hälsofrämjande ledarskap är"

Kungälvs kommun använder HälsoGReppet för att utbilda sina förskolechefer i hälsofrämjande ledarskap. Ines Hrkic är en av cheferna som går utbildningen och hon ser redan resultat.
– Jag har använt mig av de övningar som jag lärt mig och det märks redan att vi har en annan atmosfär på våra arbetsplatser, säger hon.
Hör henne och hennes kollega Monica Kindblad, samt HR-chef Annika Renström, berätta.

Läs mer och se filmen

"Fokus på vad individen KAN göra, inte vad hen inte kan"

HälsoGReppet har tillsammans med representanter från kommunerna varit i Leeuwarden i Nederländerna för att lära sig mer om hur de arbetar med hälsa på arbetsplatsen. I Nederländerna står arbetsgivaren för sjuklönen i hela två år, och deltagarna fick med sig många intressanta infallsvinklar från deras modell. Nu finns en film med reflektioner från resan.

Läs mer och se filmen

Boka in konferensen Mötesplats Hälsa 21 mars

Mötesplats Hälsa är en arena för lärande och erfarenhetsutbyte om hur vi kan öka hälsan och minska sjukfrånvaron på våra arbetsplatser. Dagen vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg, socialtjänsten eller barnomsorgen, eller som är chef eller HR-stöd för dessa verksamheter. Mer information om programmet och hur du anmäler dig kommer i januari.

Läs mer

Nu finns rapporten om ungdomars livssituation

Många ungdomar är nöjda med sin fritid och med skolan. Ungdomarna är överlag trygga i sitt hem men mindre trygga "på stan". Det är bara några av slutsatserna från årets Lupp-undersökning, som visar på både positiva och negativa resultat när det gäller ungdomars livssituation i Göteborgsregionen. Läs mer

Både kunskap och inspiration på demenskonferensen 2018

Temat för konferensen var Förebyggande demensomsorg – med fokus på forskning, samhälle och personal. Läs dokumentationen som handlar om både Alzheimerforskning, Svenskt demenscentrum och ett gott exempel från Skottland. Läs mer

Tidigare ensamkommande barns situation belystes

Det behövs mer kunskap om den nya gymnasielagen, psykisk hälsa bland ensamkommande ungdomar, rättighetsfrågor med mera. Länsstyrelsen och GR ordnade en heldag med föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Om du missade detta eller vill ha stöd för minnet finns en konferensrapport att ta del av. Läs mer

OBS! Ändrade datum för ungdomskonferenser

1 april i Göteborg och 2 april i Vänersborg ordnar vi en heldag med temat ungdomsmottagningar och ungdomars psykiska hälsa. Du kommer bland annat att få ta del av goda exempel på utvecklingsarbete bland ungdomsmottagningarna och en kartläggning av desamma. Tillfälle ges också till dialog och erfarenhetsutbyte. Läs mer

Utbildningar

Lex Sarah i praktiken – utredning, åtgärder och uppföljning

Arbetet med Lex Sarah är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet inom hela socialtjänstens verksamhetsområde. Välkommen på en kurs där vi kort går igenom regelverket och du får vägledning gällande arbetet i praktiken.

Läs mer

Kurs i Personlig assistans – för handläggare och chefer

Utbildningen på två dagar tar upp de många frågor som är kopplade till personlig assistans, till exempel inom områdena föräldraansvar, retroaktiv ersättning och tillfällig utökning. Målgruppen är handläggare och chefer inom personlig assistans. Läs mer

Klicka på bilden för att se filmen

Film om kursen Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

Kursen riktar sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa, eller leder en sådan verksamhet. Vi erbjuder två olika kursupplägg beroende på vilken roll du har i din organisation.

Läs mer och se en film om kursen

Alla våra aktuella kurser och konferenser

Tack för i år – vi ses 2019!

Vill du veta mer om oss?

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi på Göteborgsregionen (GR) hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion